จรรยาบรรณของบริษัท

จรรยาบรรณของบริษัท
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติ
ค่านิยมหลักของพวกเรา

ในทุกความสัมพันธ์และการกระทำนั้น เราเลือกที่จะแสดงให้เห็นถึง ความยึดมั่นต่อค่านิยมหลักองค์กรของเรา:

ยึดมั่นสู่ความเป็นเลิศ

มาตรฐานใหม่ของเราคือการปรับปรุงผลและสร้างนวัตกรรมในทุกด้าน ของธุรกิจโดยต่อเนื่อง

 

เพื่อลูกค้า

เราให้การช่วยเหลือลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จได้

โดยการเตรียมความพร้อมและทำตามความต้องการของลูกค้า

ให้ความสำคัญแก่บุคลากร

เราได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งด้วยการทำงานเป็นทีมโดยการให้ความเคารพ ดูแลใส่ใจ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน

การบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลก

เราสร้างความแข็งแกร่งระดับโลกโดยการยอมรับในความหลากหลาย

และปรับใช้แนวปฏิบัติให้เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น

 
thTH